Klubnyheder

I henhold til vedtægternes indkaldes herved til ordinær generalforsamling i HGI Volleyball.

5. februar 2019, 22.13

Generalforsamlingen afholdes d. 22. februar 2018 kl. 18.00 i mødelokalet ved hallen i Sophienborgskolen.

Dagsorden jf. klubbens vedtægter (klik for at se)

 • 1. Valg af dirigent og referent
 • 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.
 • Bestyrelsen foreslår at en del af foreningens formue anvendes på et socialt arrangement.

 • 6. Fastsættelse af kontingent
 • Bestyrelsen foreslår ændring af kontingenter, således at disse er ens for alle seniorspillere, samt at opkrævning sker årligt (forudbetalt).

 • 7. Valg af bestyrelse: Maciej, Flemming, Karin og Anja er på valg (villige til genvalg).
 • 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 • 9. Uddeling af hæderspriser
 • 10. Eventuelt